fredag, november 04, 2005

Stockholms universitet inför ECTS-betyg

I DN idag kan man läsa att Stockholms universitet inför ECTS sjugradiga betygsskala som standard, som ett led i Bolognaanpassningen av utbildningen. Stockholms universitets studentkår (sus) är positiva medan lärarna är mer skeptiska.

Tanken med Bolbognaprocessen är att harmonisera högre utbildning i Europa för att förbättra jämförbarheten och mobiliteten, och då är ett gemensamt poängräkningssystem och betygssystem en naturlig del. Dock har den sjugradiga betygsskalan mött mycket kritik, inte minst från studnethåll. Sus är en av ganska få studentkårer som är positiv, och i det gemensamma organet Sveriges förenade studentkårer (sfs) har man tydligt tagit ställning mot ECTS som förstahandsalternativ. Det finns antagligen flera möjliga "mellanalternativ", att tex studenter har rätt att få sina betyg översatta, och poängberäkningssytemet är redan i funktion vid svenska lärosäten. Tidigare har regeringen valt att inte införa ECTS som centralt betygssytem, utan det är upp till varje lärosäte.

Personligen är jag - liksom min kår Uppsala studentkår och s-studenter - mycket skeptisk till den sjugradiga betygsskalan. Det är viktigt att man kan jämföra utbildningarnas innehåll och studenternas resultat, men det är möjligt att göra på andra sätt. Dessutom är det inte riktigt så att bologna är några färdiga direktiv uppifrån som man antingen genomför eller inte, utan just en process där man implementerat på lite olika sätt i olika länder. I "ursprungsförslaget" är betygen dessutom relativa, vilket aldrig varit aktuellt i Sverige.

Svensk forskning visar på att lärande sker bäst med ograderade betyg. Att alla studenter ska bedömas på ett sätt att de kan skiljas åt med små marginaler, kommer få stora konsekvenser för pedagogik och tentamen. På de utbildningar som har flera betygssteg, och där dessutom stor vikt läggs vid betygen, kan det knappast påstås att betygen hjälper lärandet och ger en god studimiljö. Den som sett juriststudenter i tentatider vet vad jag menar.

Det är nu ECTS-frågan avgörs, och det sker lokalt på de olika lärosätena, eller till och med på fakutlets/institutionsnivå. Det är viktigt att frågan inte försvinner bara för att den lämnat regeringsnivån.

Inga kommentarer: