söndag, april 23, 2006

Mångfald och ekonomi nästa år

SFSFUM är inne på sin sista dag och nu återstår bara några val, formalia och avtackningar. Under de senaste två dagarna har vi framför allt diskuterat stadga, budget och verksamhetsplan, alltså vilka frågor sfs ska arbeta med nästa år. Det kommer att bli ett stort fokus på riksdagsvalet och framför allt att lyfta frågorna kring studenters ekonomi och studiemedlet i valdebatten. Det kommer också att arbetas med finansiseringsfrågorna - hur mycket pengar lärosätena får och på vilket sätt - och mångfaldsfrågor. Mångfaldsarbetet kommer inte att inriktas på tillträdesfrågor, vilket mest varit i fokus hittills (vilka som kan/får/uppmuntras att börja studera) utan istället fokuseras arbetet mot hur situationen ser ut i högskolan, vilka som stannar kvar och fullföljer sin utbildning och vad som gör att vissa grupper i högre utsträckning än andra hoppas av. Även frågor om övergång till avancerad nivå och forskarutbildning finns med.

Den stora frågan i stadgediksussionen var att införa en jämställdhetskvot i sfs styrelse, att könsfördelningen måste vara jämn inom spannet 40-60, vilekt styrelsen hade föreslagit. Förslaget föll, men ledde till en intressant debatt om behovet av kvantitativ jämställdhet och vilka åtgärder som är bra, rättvisa och effektiva. Jag tycker att det var tråkigt, jag tror att förslaget (trots att det kunde framstå som lite krångligt tekniskt) hade fungerat bra och snart hade setts som självklart. Men diskussionen om hur jämställdhetsarbetet i organisationen och på möten kan förbättras och integreras med övrigt arbete kommer garanterat fortsätta.

En sista rapport kommer sannolikt senare idag.

Inga kommentarer: